ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰

ساز و دهل عروسی ۰۹۳۸۴۰۷۸۶۹۰

گروه موسیقی سنتی شاد , اجرای مراسم ع وسی , گروه موسیقی محلی عروسی , خنچه برون با ساز و دهل

دیدگاه خود را بگذارید