چون زلفِ توام جانا در عینِ پریشانی ( تش جان)

چون زلفِ توام جانا در عینِ پریشانی ( تش جان)

چون زلفِ توام جانا در عینِ پریشانی ( تش جان)

یک شاخه گل شماره ۱۱۷، تصنیف ” چون زل ِ توام جانا در عینِ پریشانی (آتش جان) ” در دستگاه همایون، با همکاری مرضیه، مرتضی محجوبی، علی تجویدی، حسن کسایی، امیر ناصر افتتاح، ترانه سرا: رهی معیری، اشعار: علی اصغر حریری، گوینده: روشنک، از آرشیو صفحه های گرام محمد شریف فیشوری

چون زلفِ توام جانا در عینِ پریشانی ( تش جان) ,مرضیه مرتضی محجوبی,علی تجویدی حسن کسایی ناصر افتتاح,رهی معیری, چون زلفِ توام جانا در عینِ پریشانی (آتش جان)

دیدگاه خود را بگذارید