سنتور نوازی دلنشین امیر یوسف شعبانی ر رادیو دل دانمارک. ببینید،بشنوید و لذت ببر

سنتور نوازی دلنشین امیر یوسف شعبانی ر رادیو دل دانمارک. ببینید،بشنوید و لذت ببر

سنتور نوازی دلنشین امیر یوسف شعبانی ر رادیو دل دانمارک. ببینید،بشنوید و لذت ببر

#رادیودل

تکنوازی سنتور , سنتور , موسیقی سنتی

دیدگاه خود را بگذارید