تکست زیبای خدا/اهنگ خدا/نماهنگ خدا

تکست زیبای خدا/اهنگ خدا/نماهنگ خدا

تکست زیبای خدا/اهنگ خدا/نماهنگ خدا

تکست زیبای خدا/اهنگ خدا/نماهنگ خدا

خدا چه آفریده,سمت خدا,مناجات با خدا, اد خدا,اهنگ خدا

دیدگاه خود را بگذارید