اجرای تصنیف مرغ سحر با گروه نوازندگا ژاپنی

اجرای تصنیف مرغ سحر با گروه نوازندگا ژاپنی

اجرای تصنیف مرغ سحر با گروه نوازندگا ژاپنی

اجرای تصنیف مرغ سحر با گروه نوازندگا ژاپنی

موسیقی سنتی,مرغ سحر,شجریان,تار,کنسرت

دیدگاه خود را بگذارید