همیشه حرفهایی هست که در اعماق قلبت خ ک میخورد……

همیشه حرفهایی هست که در اعماق قلبت خ ک میخورد……

همیشه حرفهایی هست که در اعماق قلبت خ ک میخورد……

همیشه حرفهایی هست که در اعماق قلبت خ ک میخورد……

حرف دل,سخن دل,حرف دل,درد و دل,دل

دیدگاه خود را بگذارید