تومبانوازی حرفه ای مهدی شکرانه

تومبانوازی حرفه ای مهدی شکرانه

تومبانوازی حرفه ای مهدی شکرانه

تومبانوازی حرفه ای مهدی شکرانه

مدرس سازهای کوبه ای شیراز

مهدی شکرانه , تومبانوازی , کوبه ای ن ازان , تیمپو زن ماهر , داربوکا

دیدگاه خود را بگذارید