تصنیف آموزشی شماره۲۵(جوت باجی)

تصنیف آموزشی شماره۲۵(جوت باجی)

تصنیف آموزشی شماره۲۵(جوت باجی)

آموزش نوازنگی قوپوز(عاشیق سازی) و با لاما در تبریز بصورت حضوری و مجازی برای سایر شهرها ۰۹۱۴۱۰۲۰۲۱۶ ۰۹۹۰۴۱۴۰۲۱۶

قوپوز,عاشیق,آشیق,تصنیف آذربایجانی,با لاما

دیدگاه خود را بگذارید