ترانه زیبای محلی گلاده باصدای محران ضنفری

ترانه زیبای محلی گلاده باصدای محران ضنفری

ترانه زیبای محلی گلاده باصدای محران ضنفری

ترانه زیبای محلی گلاده باصدای محران ضنفری

ترانه زیبای محلی,موسیقی زیبای لری,تر نه زیبای محلی,موسیقی زیبای لری,سیمای لرستان

دیدگاه خود را بگذارید