عاشقتم لیوه/باصدای مجید عزیزی/هنگ لر محلی جدید

عاشقتم لیوه/باصدای مجید عزیزی/هنگ لر محلی جدید

عاشقتم لیوه/باصدای مجید عزیزی/هنگ لر محلی جدید

عاشقتم لیوه/باصدای مجید عزیزی/هنگ لر محلی جدید

عاشقتم لیوه/باصدای مجید عزیزی/هنگ لر محلی جدید

آموزشگاه موسیقی,آهنگ لری,اهنگ لری,رق لری,لری بختیاری

دیدگاه خود را بگذارید