ادیتم از آهنگ شب کـ میشه/کپی ب شدت ممنوع

ادیتم از آهنگ شب کـ میشه/کپی ب شدت ممنوع

ادیتم از آهنگ شب کـ میشه/کپی ب شدت ممنوع

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ دیگه خستم از دس خودم ب جون خودت خسته شدم مگه چی داری توی دیوونه ک اینجوری هنوزم وصل توام شب کـ میشه این دل منـ پر میزنه واسهـ دلت انقد دوری نمیشهـ سر بزنم حتی بهتـ سر بزنم حتی بهتـ فک نکن یادم میرهـ سرم ب سنگ میخورهـ عشق تو دیوونه ترم میکنهـ این دلم خیلی از دستت دل خورهـ فک نکن صدتا مث تورو چیدم ب هیشکی ب جز خودت رو نمیدم کجا میری؟تازه از راه رسیدم فک نکن یادم میرهـ سرم ب سنگ میخورهـ عشق تو دیوونه ترم میکنهـ این دلم خیلی از دستت دل خورهـ کپی ممنوع خشونت , خشونت , ادیت,شب کـ میشه,…. دیگه خستم از دس خودم ب جون خودت خسته شدم مگه چی داری توی دیوونه ک اینجوری هنوزم وصل توام شب کـ میشه این دل منـ پر میزنه واسهـ دلت انقد دوری نمیشهـ سر بزنم حتی بهتـ سر بزنم حتی بهتـ فک نکن یادم میرهـ سرم ب سنگ میخورهـ عشق تو دیوونه ترم میکنهـ این دلم خیلی از دستت دل خورهـ فک نکن صدتا مث تورو چیدم ب هیشکی ب جز خودت رو نمیدم کجا میری؟تازه از راه رسیدم فک نکن یادم میرهـ سرم ب سنگ میخورهـ عشق تو دیوونه ترم میکنهـ این دلم خیلی از دستت دل خورهـ کپی ممنوع

دیدگاه خود را بگذارید