نسخه ی غیر رسمی از قطعه ی خود کشی

نسخه ی غیر رسمی از قطعه ی خود کشی

نسخه ی غیر رسمی از قطعه ی خود کشی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ آنچه که میشنوید قطعه ایست به نام>بر اساس سروده ی #علیرضا_آذر که آن را ۸ فروردین ۹۷ ساخته ام این قطعه هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و این نخستین بار است که آن را در معرض شنیدن می‌گذارم، این قطعه با ساز بندی و آواز همراه خواهد بود که در اینجا شما به صورت تک نوازی بخشی از خط ملودی آن را خواهید شنید، ابیات استفاده شده در آهنگ :خود کشی مرگ قشنگیست که بدان دل بستمدست کم هر دو سه شب سیر، به فکرش هستمگاه و بیگاه پر از پنجره های خطر امبسرم می‌زند این مرتبه (بار) حتما بپرمچمدان دست تو و ترس به چشمان من استاین غم‌انگیز ترین حالت غمگین شدن استقبل‌ رفتن دو سه فحش بده آه بکشهی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکشقبل رفتن بگذار از ته دل آه شومطوری از ریشه بکش ارّه که کوتاه شوممثل سیگار خطرناک ترین دودم باششعله آغوش کنم، حضرت نمرودم باشمثل سیگار بگیرانم و خاکستر کنهر چه با من همه کردند از آن بدتر کنمثل سیگار تمامم کن و ترکم کن بازمثل سیگار تمامم کن و دورم اندازمن خرابم بنشین،زحمت آوار نکشنفست باز گرفت،این همه سیگار نکشآن به هر لحظه ی تب دار تو پیوند، منمآنقدر داغ به جانم ،که دماوند منمتوله گرگی که در اندیشه ی شریان منی کاسه خونی، جگری سوخته، مهمان منی.شاعران با لب تو قافیه پرداز شدندهر پسربچه که راهش به خیابان تو خوردیک شبه مرد شد و یکه به میدان زد و مُردمن تو را دیدم و آرام به خاک افتادمو از آن روز که در بندِ توام آزادمبه خودم آمدم انگار تویی در من بوداین کمی بیشتر از دل به کسی بستن بودپیش چشم همه از خویش یَلی ساخته امپیش چشمان تو اما سپر انداخته امآس ِ در مشتِ مرا لاشخوران قاپ زدندکرکسان قاعده را از همه بهتر بلدندچایِ داغی که دلم بود به دستت دادمآنقدر سرد شدم،از دهنت افتادمو زمینی که قسم خورد شکستم بدهدو زمان چَنبره زد کار به دستم بدهدتو نباشی من از آینده ی خود پیرترماز خر زخمیِ ابلیس زمین گیر ترمتو نباشی من و این پنجره ها هم زردیمشاید آخر سر ِ پاییز توافق کردیمپی نوشت :تار استفاده شده در ضبط، ساز عزیزم کلنل ساخته ی امیرحسین رحمتی عزیزم است تار,ستار,کوشا پشنگ پور,خود کشی,آهنگ غمگین آنچه که میشنوید قطعه ایست به نام>بر اساس سروده ی #علیرضا_آذر که آن را ۸ فروردین ۹۷ ساخته ام این قطعه هنوز به صورت رسمی منتشر نشده و این نخستین بار است که آن را در معرض شنیدن می‌گذارم، این قطعه با ساز بندی و آواز همراه خواهد بود که در اینجا شما به صورت تک نوازی بخشی از خط ملودی آن را خواهید شنید، ابیات استفاده شده در آهنگ :خود کشی مرگ قشنگیست که بدان دل بستمدست کم هر دو سه شب سیر، به فکرش هستمگاه و بیگاه پر از پنجره های خطر امبسرم می‌زند این مرتبه (بار) حتما بپرمچمدان دست تو و ترس به چشمان من استاین غم‌انگیز ترین حالت غمگین شدن استقبل‌ رفتن دو سه فحش بده آه بکشهی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکشقبل رفتن بگذار از ته دل آه شومطوری از ریشه بکش ارّه که کوتاه شوممثل سیگار خطرناک ترین دودم باششعله آغوش کنم، حضرت نمرودم باشمثل سیگار بگیرانم و خاکستر کنهر چه با من همه کردند از آن بدتر کنمثل سیگار تمامم کن و ترکم کن بازمثل سیگار تمامم کن و دورم اندازمن خرابم بنشین،زحمت آوار نکشنفست باز گرفت،این همه سیگار نکشآن به هر لحظه ی تب دار تو پیوند، منمآنقدر داغ به جانم ،که دماوند منمتوله گرگی که در اندیشه ی شریان منی کاسه خونی، جگری سوخته، مهمان منی.شاعران با لب تو قافیه پرداز شدندهر پسربچه که راهش به خیابان تو خوردیک شبه مرد شد و یکه به میدان زد و مُردمن تو را دیدم و آرام به خاک افتادمو از آن روز که در بندِ توام آزادمبه خودم آمدم انگار تویی در من بوداین کمی بیشتر از دل به کسی بستن بودپیش چشم همه از خویش یَلی ساخته امپیش چشمان تو اما سپر انداخته امآس ِ در مشتِ مرا لاشخوران قاپ زدندکرکسان قاعده را از همه بهتر بلدندچایِ داغی که دلم بود به دستت دادمآنقدر سرد شدم،از دهنت افتادمو زمینی که قسم خورد شکستم بدهدو زمان چَنبره زد کار به دستم بدهدتو نباشی من از آینده ی خود پیرترماز خر زخمیِ ابلیس زمین گیر ترمتو نباشی من و این پنجره ها هم زردیمشاید آخر سر ِ پاییز توافق کردیمپی نوشت :تار استفاده شده در ضبط، ساز عزیزم کلنل ساخته ی امیرحسین رحمتی عزیزم است

دیدگاه خود را بگذارید