فلسفه خشم در موسیقی برای منفعت شخصی است نه دلسوزی

فلسفه خشم در موسیقی برای منفعت شخصی است نه دلسوزی

فلسفه خشم در موسیقی برای منفعت شخصی است نه دلسوزی

دانلود ویدیو کلیپ آهنگ حامد امجدیان : هر کس بگوید این شیوه درست است و به جز این غلط است از عالم عشق بیرون رفته است. و به دنبال منفعت شخصی است. حامد امجدیان : موسیقی از جنسِ عشق است و خشم را در آن جایی نیست . حامد امجدیان : هر هنرمندی خشمگین شد دچار ضعف شده و عیارِ هنری او پایین است. چرا که وادیِ عشق بسیار سنگین است و هر کسی در آن دوام نمی آورد. حامد امجدیان : خشم در اساتید موسیقی به هر شکل محکوم و ناپسند است. یادتان باشد هر کس خشمگین شد یک گیر و گرفت یا عقده ای دارد. به دنبال تصاحب یک چیزیست . حامد امجدیان : افرادی که به بهانه ی دلسوزی برای نی و موسیقی بر دیگران خشم می گیرند تا شیوه ای خاص را انتقال دهند این را بدانند که مردم خوب می دانند کسی که خشمگین می شود یعنی ضعف دارد.یعنی بزران حرف او را نپذیرفته اند. استاد شجریان و کلهر هرگز به کسی نگفتند که به شیوه ی ما بنواز، اگر ننوازی غلط است اما آنقدر هنرمند بودند که مردم دنباله روی آنها شدند. حامد امجدیان : هر کس هر روشی دارد پیش گیرد و بذر محبت بپراکند . اما اگر روزی به مقام ادعا رسید که فقط این روشِ من درست است، مردم از دور او متفرق می شوند چرا که منفعت شخصی می طلبد و لباسِ دلسوزان را پوشیده اما زیر پوستینش مملو از شهوتِ نام و شهرت است. حامد امجدیان : موسیقی دلسوز نمی خواهد، چرا؟ چون موسیقی در ذات انسان است و کسی نمی تواند موسیقی را خاموش کند و راه خود را خواهد رفت، اما اگر کسی خود را دلسوز موسیقی خواند او به دنبال نام و نانی برای خود است . حامد امجدیان : موسیقی مالِ کسی نیست یعنی غیر قابل تملیک است. چون خودش ذات است و انسانها نمی توانند آن را به نام خود تصاحب کنند. حامد امجدیان : کسی که خشمگین است از مسیر عشق خارج شده، مراقب باشید. هنر از جنس عشق است اگر مردِ این راه نیستند و میخواهند یک شیوه نی نوازی ضعیف را با اجبار بر مردم تحمیل کنند، در دنیای عشق نمی شود بروند وبا توپ و اسلحه در دنیای جنگ این کار را انجام دهند. سایت دانلود کلیپ آهنگ و موزیک ویدیو ایرانی Download Video And Clip Music حامد امجدیان : هر کس بگوید این شیوه درست است و به جز این غلط است از عالم عشق بیرون رفته است. و به دنبال منفعت شخصی است. حامد امجدیان : موسیقی از جنسِ عشق است و خشم را در آن جایی نیست . حامد امجدیان : هر هنرمندی خشمگین شد دچار ضعف شده و عیارِ هنری او پایین است. چرا که وادیِ عشق بسیار سنگین است و هر کسی در آن دوام نمی آورد. حامد امجدیان : خشم در اساتید موسیقی به هر شکل محکوم و ناپسند است. یادتان باشد هر کس خشمگین شد یک گیر و گرفت یا عقده ای دارد. به دنبال تصاحب یک چیزیست . حامد امجدیان : افرادی که به بهانه ی دلسوزی برای نی و موسیقی بر دیگران خشم می گیرند تا شیوه ای خاص را انتقال دهند این را بدانند که مردم خوب می دانند کسی که خشمگین می شود یعنی ضعف دارد.یعنی بزران حرف او را نپذیرفته اند. استاد شجریان و کلهر هرگز به کسی نگفتند که به شیوه ی ما بنواز، اگر ننوازی غلط است اما آنقدر هنرمند بودند که مردم دنباله روی آنها شدند. حامد امجدیان : هر کس هر روشی دارد پیش گیرد و بذر محبت بپراکند . اما اگر روزی به مقام ادعا رسید که فقط این روشِ من درست است، مردم از دور او متفرق می شوند چرا که منفعت شخصی می طلبد و لباسِ دلسوزان را پوشیده اما زیر پوستینش مملو از شهوتِ نام و شهرت است. حامد امجدیان : موسیقی دلسوز نمی خواهد، چرا؟ چون موسیقی در ذات انسان است و کسی نمی تواند موسیقی را خاموش کند و راه خود را خواهد رفت، اما اگر کسی خود را دلسوز موسیقی خواند او به دنبال نام و نانی برای خود است . حامد امجدیان : موسیقی مالِ کسی نیست یعنی غیر قابل تملیک است. چون خودش ذات است و انسانها نمی توانند آن را به نام خود تصاحب کنند. حامد امجدیان : کسی که خشمگین است از مسیر عشق خارج شده، مراقب باشید. هنر از جنس عشق است اگر مردِ این راه نیستند و میخواهند یک شیوه نی نوازی ضعیف را با اجبار بر مردم تحمیل کنند، در دنیای عشق نمی شود بروند وبا توپ و اسلحه در دنیای جنگ این کار را انجام دهند.

دیدگاه خود را بگذارید